Servis akumulatora

Akumulatorska baterija predstavlja elektrohemijski element sa ulogom skladištenja i davanja električne energije u odnosu na zahteve električnog sistema vozila. Važna karakteristika akumulatora je njegov kapacitet tj. količina naelektrisanja koju on, pod određenim uslovima, može da prenese sa jedne elektrode na drugu.(slika 1)

Kapacitet je proizvod jačine struje i vremena za koje ta struja protekne, a izražava se u amper-časovima (Ah)(slika2). Struja hladnog starta je podatak koji se odnosi na maksimalnu struju opterećenja akumulatora. Pri startovanju motora u trajanju do 30 sek., na temperaturi -18 st. C, napon akumulatora ne sme da padne ispod 7,2V. Ova karakteristika ima oznaku CCA (slika3). Za putnička vozila, CCA iznosi od 300 do 1000 Ampera.

Prilikom kupovine novog akumulatora treba obratiti pažnju na položaj priključnih klema. Akumulatori se proizvode sa plus pol klemom sa leve ili desne strane ili tzv. levi ili desni akumulator. (na slici je desni – plus klema je sa desne strane). (slika 4)

Nekada su akumulatori prodavani kao suvi elementi (suvo šaržirani) u koje se naknadno sipao elektrolit. Danas se kupuju samo formirani, spremni za upotrebu i montažu u motorno vozilo. I pored toga, u slučaju dužeg stajanja neophodno ih je dopuniti strujom zbog pojave efekta samopražnjenja. Gubitak struje ili samopražnjenje je prisutno kod olovnih akumulatora i zavisi od starosti baterije i temperature na kojoj se nalazi.

Kratak spoj klema akumulatora dovodi do uspostavljanja struje kratkog spoja, naglog oslobađanja velike količine vodonika i eksplozije. Posebnu pažnju obratiti na plastične štitnike klema, izbegavati odlaganje alata i metalnih delova na ravnu, gornju površinu akumulatora i propisno učvrstiti novu bateriju kako bi se izbeglo njego pomeranje u toku vožnje.

U slučaju pražnjenja akumulatora potrebno ga je dopuniti spoljnim punjačem koji mogu da se razlikuju po naponima, struji i načinu punjenja. Brzi radionički punjači služe za ubrzano punjenje i startovanje motora, punjači sa elektronskom regulacijom omogućavaju periodično punjenje i regulaciju struje i napona punjenja i obični ispravljači koji se koriste kao mali kućni punjači.

Potpuno pražnjenje i dugotrajno stajanje štete akumulatorima. Za vreme cikličnih procesa pražnjenja, na elektrodama se pojavljuju sulfatne naslage u vidu malih kristala koji punjenjem nestaju. Tokom životnog ciklusa, postepeno se stvara tanak sulfatni sloj koji smanjuje kapacitet i dovodi do otkaza baterije. Akumulator u kome je došlo do delimične ili potpune sulfatizacije, potrebno je zameniti novim/ispravnim.

Redox je ovlašćeni servis za akumulatore sa servisnim centrom u ulici Vojvođanska 134, N. Beograd. Nastojimo da kupac, uz naše stručno osoblje, odabere odgovarajući akumulator za svoje vozilo ili isto tako izvrši servis postojećeg akumulatora uz najnoviju aparaturu za punjenje i ispitivanje koju posedujemo. Možemo da se pohvalimo uslugama koje pružamo u oblasti akumulatora i baterija, neke od njih su: provera istrošenosti akumulatora, ispitivanje instalacije vozila, punjenje ispražnjenih ili duboko ispražnjenih akumulatora, ugradnja akumulatora u vozilo, formiranje moto baterija, registracije nove baterije dijagnostikom, izlazak na terenski rad. Posetite nas!

servis akumulatoraservis akumulatoraservis akumulatoraservis akumulatoraservis akumulatoraservis akumulatora

Kontakt

FILIP STOJANOVIĆ PR ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA REDOX BEOGRAD,

MB: 65836467, PIB: 112048187